Login


Teaching Assistants

Mrs E Spiller

Reception Teaching Assistant

Mrs E Tyldesley

Year 1 Teaching Assistant

Mrs J Beard

Year 2 Teaching Assistant

Mrs K Berry

Year 3 Teaching Assistant

Miss E Bartlett-Smith

Year 4 Teaching Assistant

Mrs J James

Year 5 Teaching Assistant